23 oktober 2020

Röda Korset hämtar övergivna föremål


Idag var Röda Korset från Östersund hos oss och hämtade övergivna föremål från städningen av cykelförråden 2017. Det blev bland annat ett flertal cyklar, flera par skidor och stavar, en takbox och en pulka. Röda Korset har en egen cykelverkstad som kommer att se över cyklarna. Alla övergivna föremål som Röda Korset bedömer som säljbara kommer genom deras second hand-butik i Östersund att omvandlas till hjälpverksamhet.

21 oktober 2020

Städ av cykelförråd – märk dina saker

Senast tisdag den 3 november 2020 måste du märka alla saker du förvarar i cykelförrådet med lägenhetsnummer och årtal (2020). Har du sedan tidigare märkta saker i förrådet måste dessa även märkas med årtal. Därefter kommer AGO att städa förrådet och ställa tillbaka märkta saker.

Vi vill påminna om att förrådet är till för fritidsutrustning såsom cyklar och barnvagnar. Motordriven utrustning eller andra privata ägodelar kan inte förvaras här.

18 september 2020

Garagespolning onsdag 23 september

Onsdag 23 september (nästa vecka) kommer spolning av garaget att ske.

Vi startar kl. 09.00 och räknar med att vara klara till kl. 14.00.

Vänligen flytta era bilar och material som är ömtåligt för vatten.

Det är gratis att stå på gästparkeringen under dagen.

18 juni 2020

Påminnelse om föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Totten i Åre

Som medlem i Bostadsrättsföreningen Totten i Åre har du kallats till ordinarie föreningsstämma via brev.

Dag och tid Torsdag den 25 juni 2020 kl. 19.00
Plats Digital stämma via Google Meet (möteskod enligt
tidigare utskickad kallelse) eller poströstning.
Ärenden Dagordning enligt 30 § punkt 1 till 18 i föreningens stadgar.
En medlemsmotion har inkommit och finns nedan.

Riksdagen har fattat beslut om lagändring som möjliggör för oss att hålla stämman utan fysisk närvaro och styrelsen har utifrån detta fattat beslutet att hålla stämman digitalt samt erbjuda möjligheten att poströsta för de som inte kan närvara digitalt.

Föreningens årsredovisning, poströstningsformulär, dagordning, motion samt styrelsens svar på motionen finns nedan. Kontakta styrelsen om du vill ha det utskrivet på papper och skickat med post. Om du vill ha ytterligare upplysningar om bokslut eller annat kan du lämna en skriftlig begäran senast tio dagar före stämman till styrelsen.

Om du väljer att poströsta med bifogat poströstningsformulär ska det vara föreningen tillhanda senast onsdag den 24 juni 2020. Skanna eller fota och e-posta ifylld och undertecknad poströst till info@totten.nu eller skicka via post till adress enligt formuläret.

Förslag finns att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Anette Bergendahl som huvudansvarig revisor.

Mer information om hur du ansluter till det digitala mötet finns att läsa här.

Bilagor:

Årsredovisning för 2019
Poströstningsformulär
Dagordning
Motion
Styrelsens svar på motionen

30 april 2020

Fortsatt arbete med utomhusmiljön

AGO kommer inom kort att ställa ut grillplatsen med tillhörande möbler. De kommer under denna barmarkssäsong att återuppta arbetet med fastighetens utomhusytor, t.ex. att ta bort buskar utmed husfasaderna samt röja sly.

28 april 2020

Vårens stämma senareläggs

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att senarelägga stämman så långt som möjligt. Anledningen till att årsstämman skjuts upp grundar sig på statsmaktens vädjan att göra allt vad vi kan för att begränsa smittspridningen av coronaviruset. En del av detta är att inte hålla större möten och sammankomster vilket styrelsen följer när den skjuter på stämman.

Vi återkommer så fort vi vet mer.

27 april 2020

Energideklarationer

Föreningen har uppdaterat energideklarationerna. Resultatet visar att vi minskat energianvändningen med ca 22 % på tio år.

För tio år sedan använde vi i jämförelse ca 145 kWh per kvm och år. Nu använder våra byggnader ca 112 kWh per kvm och år vilket är en minskning med ca 22 %. Föreningen genomför kontinuerligt energieffektiviseringsåtgärder och under de senaste tio åren har vi bl.a. gjort följande:

  • Kontrollerat injustering av värmesystem (görs årligen)
  • Byte av motorvärmarstyrning i kallgaraget till avresetidstyrda
  • Byte av armaturer i kallgarage från skymningsstyrda lysrörsarmaturer till närvarostyrda LED-armaturer
  • Byte av 23 st gatuarmaturer (styrda med ljusrelä) från 125 W kvicksilver till 35 W keramisk metallhalogen samt bortplockande av fyra kvicksilverarmaturer
  • Utbyte av till- och frånluftsfläktar till nya fläktar med EC-motorer
  • Byte av armaturer i trapphus från lysrörsarmaturer till LED-armaturer
  • Byte av armaturer på våningsplan från lysrörsarmaturer LED-paneler
  • Utbyte av hiss till ny med mjukstart samt närvarostyrd LED-belysning

Byggnaderna har energiklass D (utom Källvägen 13 som har energiklass E eftersom den förser motorvärmare, ladduttag och gatubelysningen med el). Men den verkliga energianvändning är endast ca 100 kWh per kvm och år och alla byggnader ligger på gränsen till att klassas i energiklass C, samma som nya byggnader. Detta beror på att vi enligt Boverkets regler inte får tillgodoräkna oss vår låga varmvattenanvändning som beror på individuell mätning och debitering av varmvattnet. Vi måste istället räkna med ett mycket högre schablonvärde vilket gör att vår energianvändning är mycket högre på papperet än i verkligheten.

Energideklarationerna finns att ladda ned här:

Källvägen 13
Källvägen 14
Källvägen 15
Källvägen 16
Källvägen 18