17 juni 2024

Påminnelse om föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Totten i Åre

Som medlem i Bostadsrättsföreningen Totten i Åre har du kallats till ordinarie föreningsstämma genom utdelning.

Dag och tid Måndag den 24 juni 2024 kl. 19.00
Plats Digitalt via Google Meet (möteskod enligt tidigare utdelad
kallelse) eller i stora tvättstugan på Källvägen 18 -1 tr.
Ärenden Dagordning enligt 30 § punkt 1 till 18 i föreningens stadgar.

Vid föreningsstämman har du som medlem en röst. Om ni är flera medlemmar som har en bostadsrätt gemensamt har ni en röst tillsammans. Som medlem får du utöva din rösträtt genom ombud. Ombudet ska ha en skriftlig och daterad fullmakt i original. Använd exempelvis tidigare utdelad blankett. Endast annan medlem, make, registrerad partner, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem. En medlem som är juridisk person företräds av den som är legal ställföreträdare enligt registreringsbevis. Juridiska personer ska medbringa aktuellt registreringsbevis. Som medlem får du på föreningsstämma medföra ett biträde. Endast medlemmens make, registrerad partner, sambo, annan närstående eller annan medlem får vara biträde.

Mer information om hur du ansluter till det digitala mötet finns att läsa här.

Bilagor:

Årsredovisning för 2023
Dagordning