21 december 2023

Förtydligande angående avgiftshöjningen

Styrelsen tog upp budgeten på mötet den 6 november. Därefter e-postade vi tankar fram och tillbaka, avvaktade Riksbanken och i slutet av november landade vi i en höjning på 24 %. Vi valde att inte sluta amortera och vi räknar med en snittränta på 4,28 % under 2024. Aspia har inte varit inblandade i budgetarbetet.

Styrelsen vill förtydliga att även om räntan är den enskilt största orsaken till höjningen står den för ca 10 procentenheter av höjningen. Resterande ca 14 procentenheter kommer från taxehöjningar och indexregleringar. Exempelvis höjs fjärrvärmetaxan med 100 000 kr per år från 1 januari 2024.

I december 2021 valde vi att införa en längre räntestruktur och sätta om lånen i fjärdedelar på 3 månader, 1 år, 2 år respektive 3 år trots att Riksbankens prognos då var att vi fortsatt skulle ha nollränta under överskådlig framtid. Knappt 6 månader senare höjde Riksbanken räntan första gången och bindningarna i december 2021 blev därmed lyckade.

Vi är så lågt belånade att en strategi med den (över tid) mer kostnadseffektiva 3-månadersräntan inte är ett problem. Men just i år drabbas vi dubbelt upp med både ränte- och taxehöjningar.

Vid budgetarbetet inför 2023 gjordes bedömningen att de relativt begränsade kostnadsökningarna vi då såg kunde absorberas inom dåvarande årsavgift och inget behov av höjd årsavgift förelåg.

Ett annat räntemarknadsproblem vi inte kunde förutspå var att föreningar nu dras med i fastighetsbolagens ökade risker. Vi har alltid haft en ränta som motsvarar ungefär vad hushållen fått efter ränteavdrag. Idag får vi 5 %, dvs. högre än vad hushållen får före ränteavdrag. Bankerna hävdar ökade risker för utlåning till företag (dit föreningen räknas).